بررسی برچسب

اگر ضربان قلب شما کمتر از 60 بار در دقیقه باشد