اگر در خواب روحی با لباس سفید ببینید

تعبیر خواب روح و جن - بیش از 49 معنی خواب ارواح و...

دیدن روح و جن در خواب معمولا برای هیچ کس خوشایند نیست و اکثر افراد با دیدن این خواب وحشت کرده و از خ...