بررسی برچسب

اگر در خواب روحی با لباس سفید ببینید

تعبیر خواب روح و جن – بیش از 49 معنی خواب ارواح و شیطان

دیدن روح و جن در خواب معمولا برای هیچ کس خوشایند نیست و اکثر افراد با دیدن این خواب وحشت کرده و از خواب بیدار می شوند و داشتن عرق سرد و نفس نفس زدن نیز دور از انتظار نیست.در برخی از موارد در ادامه این خواب ، بختک نیز اتفاق می افتد.حتی بعد از بیدار شدن از خواب ممکن است از اطراف خود نیز وحشت داشته باشید و مجبور شوید چراغ های اتاقتان را روشن کنید. تعبیر خواب روح - معنی رایج ترین خواب های مربوط به روح دیدن خواب روح بسیار ترسناک است و معمولا با دیدن این خواب ، از خواب خواهید پرید . تعبیر خواب دیدن…
ادامه مطلب ...