بررسی برچسب

اگر در خواب ببینی که زخمی شده اید و خون از جای زخم جاری شده است