بررسی برچسب

اگر در خواب ببینی که خون می خوری نشانه خوردن مال حرام و ناحق