اگر در خواب ببینید که لخت بودید و لباس شخص دیگری را پوشیدید

تعبیر لخت بودن در خواب - معنی متفاوت برهنگی در روی...

خواب برهنه بودن از آن خواب هایی است که تا زمان بیدار شدن ، باعث خجالت و عذاب بیننده خواب است. رایج ت...