بررسی برچسب

اگر در خواب ببینید که در حال اهدای خون هستید و یا موقع آمپول زدن