اگر در خواب ببینید که از پنجره به بیرون پرت شدید

تعبیر خواب افتادن و سقوط از جایی - بیش از 39 معنی...

خواب افتادن از بلندی و سقوط کردن ، یکی از خواب های عجیبی است که تقریبا همه انسان ها چندین بار آن را...