بررسی برچسب

اگر در خواب ببینید که آب گرم و داغ بر روی شما ریخته شد

تعبیر خواب آب – دیدن آب در خواب چه معنی دارد ؟ تعبیر متفاوت

دیدن آب در خواب چه معنی دارد ؟ دیدن خواب آب یکی از رایج ترین خواب ها در بین تمام انسان های روی زمین است.به طور کلی آب نشان دهنده ناخودآگاه ماست.جایی از ذهن ما که ما به آن توجهی نداریم ولی افکار ما در آن بخش از ناخودآگاه ما در حرکت است.آب در خواب اغلب با احساسات ما در ارتباط است .سطح آب می تواند نشان دهنده خط تقسیم بین آگاهی و ناخودآگاه ما باشد.همچنین دیدن خواب آب در زنان می تواند نشان دهنده نوعی حس مادرانه و احتمالا بارداری و مادر شدن باشد .رایج ترین خواب هایی که در مورد آب دیده می شود عبارتند…
ادامه مطلب ...