اگر در خواب ببینید دندان های شما از طلا است

تعبیر خواب دندان - بیش از 109 معنی مختلف برای خواب...

نگران نباشید ، با دیدن خواب دندان قرار نیست کسی از نزدیکان شما فوت کند ، این خواب فقط نشان دهنده نگر...