بررسی برچسب

اگر از سنگ های صفراوی رنج می برید، در استفاده از کنگر فرنگی احتیاط کنید