بررسی برچسب

اکسی متازولین می تواند در سه ماهه اول بارداری