بررسی برچسب

اوردوز و مسمومیت با لاموتريژين می تواند عوارض جانبی شدید