بررسی برچسب

اوردوز و مسمومیت با آمپول جنتامایسین می تواند عوارض جانبی شدید