بررسی برچسب

ام آر آی پستان معمولا 30 الی 45 دقیق طول می کشد