بررسی برچسب

الانزاپین در سه ماهه اول بارداری می تواند برای جنین