بررسی برچسب

اصلاح زیاد با تیغ می تواند باعث سیاه شدن زیر بغل شود