استامینوفن از طریق شیر مادر در دوران شیردهی به بدن نوزاد منتقل میشود

مصرف استامینوفن کدئین در دوران شیردهی

مصرف استامینوفن کدئین به میزان کم به شیرمادر منتقل میشود . در دوران شیردهی ، مصزف استامینوفن حتما باید زیر نظر پزشک باشد . مصرف استامینوفن در دوران بارداری نیز فقط طبق نظر پزشک مجاز است .