بررسی برچسب

استامینوفن از طریق شیر مادر در دوران شیردهی به بدن نوزاد منتقل میشود

مصرف استامینوفن کدئین در دوران شیردهی

مصرف استامینوفن کدئین به میزان کم به شیرمادر منتقل میشود . در دوران شیردهی ، مصزف استامینوفن حتما باید زیر نظر پزشک باشد . مصرف استامینوفن در دوران بارداری نیز فقط طبق نظر پزشک مجاز است .