بررسی برچسب

از قطع ناگهانی و خودسرانه کلومیپرامین خودداری کنید.