بررسی برچسب

از حالت تهوع و استفراغ در زمان پریود جلوگیری کند