بررسی برچسب

آیا تزریق اپی نفرین در دوران بارداری برای جنین و مادر مضر هست