بررسی برچسب

آویشن با داروهای رقیق کننده خون تداخل دارد