بررسی برچسب

آمپول سفتریاکسون در گروه B بارداری قرار دارد