بررسی برچسب

آمپول سفازولین تقریبا به اندازه تزریق پنی سیلین درد دارد