بررسی برچسب

آلوپورینول خواب آور است و در زمان مصرف این دارو باید