آزیترومایسین تاثیر محسوسی در درمان جوش صورت نداشته