حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی

تمام آدرس های ایمیل موجود در بخش نظرات محرمانه است و در اختیار هیچ کس قرار نمی گیرد. هیچ گونه پیام تبلیغاتی و ایمیلی برای آدرس های موجود در بخش نظرات ارسال نمی شود.ایمیل های حاوی مطالب جدید فقط برای اعضاء خبرنامه ما ارسال خواهد شد.

متن نظرهایی که در این سایت ارسال می کنید ممکن است به دلیل قوانین موجود در کشور و یا رعایت اصول نگارش ، کمی ویرایش شود.نظرات حاوی پیام های توهین آمیز و خلاف قوانین کشور تایید نخواهند شد و قابل نمایش نیستند. تمام نظرات بعد از تایید مسئول سایت نمایش داده می شوند که این روند معمولا 10 دقیقه الی حد اکثر یک روز کاری زمان خواهد برد.

از انتشار شماره تماس و آدرس محل کار و یا سکونت خود در بخش نظرات خودداری کنید. به دلیل اینکه ما هیچگونه امکانی برای راستی آزمایی این اطلاعات نداریم ، برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شما و دیگران ، هیچگونه شماره تماس ، آی دی تلگرام و اینستاگرام ، آدرس ایمیل ، آإرس محل کار و آدرس منزل در بخش نظرات نمایش داده نمی شود.