نظرات درباره : تعبیر خواب خواهر - لیست 29 معنی مختلف

سلام من خواب دیدم خواهرم گمشده و یک دختر دیگه بود و مادرم می گفت این خواهر جدید است.
پاسخ دادن