نظرات درباره : تفریحات آبی و ساحلی بندرعباس

مژگان مکی آبادی
تمامی تفریحات دریایی لذت بخش هستن اما برای من پاراسل و غواصی یک چیز دیگه ست، مخصوصا از زمانی که این دو ورزش را با یک جمع دوستانه در کلوپ نگین ساحل قشم تجربه کردم
پاسخ دادن