نظرات درباره : تعبیر خواب دویدن - بیش از 29 معنی مختلف برای این خواب

ناشناس
خاب دیدم دارم میرم خونه دوس پسرم مامانش توی اشپزخونه خابیدع بود بیدار میشه و من پشت ستون قایم میشم و فک مکنم طلسم شدم و وقی کی مخام وارد بشم ب اون اشپزخونه از حیات خلوت ی فردی ک سیاه پوشیده میدوه رو من میخوره زمین و من ب دوس پسرم میگم اونو بگیر مگه چرا مگم حرف نزن اونو بگیر مگیره اونو و من داد مزنم ک طلسم شدم طلسم ونمدونم از کجا مامانم ظاهرمیشه مامانم میشنوه من طلسم شدم شروع ب زدن خودش مکنه مگه خدا چرا باید دختر من طلسم بشوه و من از خاب پریدم و خعلی ترسیدم از هاب پریدنی از خابی ک دیدم
پاسخ دادن
امید عرب
خواب دیدم خیلی از آدمها میخواهند مرا بزنند-یک نفر بمن اشاره کرد که فرار کنم -بعد از فرار کردن آن مرد بلند قد با دویدن بکنارم اومد دستمو گرفت و کمک کرد به دویدن من -خستگیه دویدنم کم شد تا منو برد به مسیری که فقط جای رد شدن یک نفر بود مرد منو بغل کرد از اون مسیر که پله های بالا و پایین داشت رد کرد و در گوشه دیوار منو تو آغوشش گرفت همه اون افرد که دنبالم بودن پشت در ماندند
پاسخ دادن
mss
سلام من داشتم به تنهایی توی خیابون محلمون میدویم و بع ساعت نگاه کردم و عدد کاملا یادمه که نوشته بود ۱:۴۵کلا عجیب بودش
پاسخ دادن
mojtba
باسلام در خواب بایکی از دوستان قدیمی بودم درجایی مثل پادگان نظامی که در حال ورود به ان مکان بودیم یک دفعه یکنفر امدوجلوی ماراگرفت که دیردز دور امدی سرکارحالا اجازه ورود نداری که یکدفعه فردی که من ان رانمیشناختم بالباس نظامی وبادرجه گروهبان یکی ازبالایی من شدوباشخص مخاطب لفظی بحسشان بخاطرمن بالاگرفت درهمین زمان به دوستم گفتم ولش کن بریم وان مکان خیلی شلوغ بود همین که مابرگشتیم این شخص بایکی دیگردمبال ما راه افتادن زمانی که رفیقم دید به نیت تعقیب ما هستن شروه به دویدن کردوماازهم جداشدیمواندویکی بتعقیب من امدوان یکی دمبال دوستم ومن ازترس این که بهم برسه چنان تندمیدویدم که باورنمیکردم ودرجایی ازجلوم درامدمیخاستم باهاش درگیر بشم دیدم سلاح سرد داره ودوباره دونفر شدن بازفرارکردم وتمام مسیرم کوچه های تنگ قدیمی بود ولی دویدن درانجاراحت بودوبجاهایی میرسیدم که مثل بازارکرمان بودشلوغ ولی مانعی برای مت نبودن وبدون حسنگی میدویدم ودر اخریکی همراهم شد که ان شخص ادرسهایی ازم میخواست که غریب بودادرس قبر سردارسلیمانی وچندسوال دیگه که من انجایکم سرعتم کم شدولی همش پشت سرم رو نگاه میکردم جواب این نفررادادم ودباره به دویدن ادامه دادم وان نفرهم ازمن جدا شد ..من اصلاخواب نمیبینم شایدچندین ساله خواب ندیدم تا این یخواب روشنی بودبرام
پاسخ دادن
تینا
سلام من خاب دیدم با عشقم میدوییدم تا یه جایی دیگ توان دوییدن نداشتم خاستم وایستم و خودم و تسلیم کنم اما عشقم دستمو گرفت و ایندفه تونستم بدوام ب جایی ک میخاستم برسم ولی من چندین ماهه با عشقم بهم زدم و نامزد نیستیم دیگ دلیلش چی میتونه باشه
پاسخ دادن
عسل
سلام دیشب خوابیدم ک با ماشین قراره برم ی شهر دیگه بعد از ماشین جا موندم ساکم موند تو ماشین با سرعت زیادی می دویدم ولی ب ماشین نمی رسیدم بعد وسط راه اتوبوس دیدم سوار شدم و به شهر مورد نظر رسیدم بعد پیاده شدم تعبیرش چیه؟؟
پاسخ دادن