نظرات درباره : تعبیر خواب هواپیما - 14 معنی مختلف و متفاوت

آدم
سلام من خواب دیدم که کل کلاس خودمون با مدیران مدرسه رفتیم اردو دریایی که در آنجا یک هواپیما درحال سقوط است ولی او در هوا کله ملاق هایی می زند که سقوط نکند ومن تونستم خلبان را توی هوا پیما ببینم به خودش ماسک اکسیژن بسته بود و ترسیده بود و آن هواپیما به طرف ما یک پرچمی پرت کرد نمی دانم از کجا ولی آمد به سمت ما در آن پرچم عکس پرچم برزیل که به ایران می آمد بو و بعدش آن هواپیما را خوب ندیدم وه یک کشتی یحی آمد کنار ما و جلوی دیدن اون رو گرفت تمام لطفا پاسخ دهید
پاسخ دادن
سما
خاب دیدم ی هواپیما بود ی پرایدم توش بود. هواپیما درحال پرواز بود
پاسخ دادن
خواب دیدک ک خودم هواپیمارو هدایت میکردم وقتی رفتم بالای ابرها از دور کوه دماوند رو دیدم
پاسخ دادن
خواب دیدم سه تا هواپیما دارن از کنار ما رد میشن و آخرین هواپیما یعنی سومی خیلی دراز است و هواپیما ی مسافرتی هست و اینکه ما بالای یه جایی هستیم که اتاق های زیادی داشت دوتا پسر امدن بیرون ولی رو زمین نبود تو هوا بودن من ترسیدم و نرفتم جون از ارتفاع میترسم
پاسخ دادن