نظرات درباره : آتورواستاتین (atorvastatin),تداخل,عوارض "لیپوفیکس" - لیپیتور

سلیمانی
سلام لیپوفیکس با آتورواستاتین فرق دارد
پاسخ دادن