نظرات درباره : آیا خواب ترسناک می تواند باعث مرگ شود ؟

مممم
یک بار توی خوابم از یه ساختمان افتادم و ضربه شدیدی به مغزم خورد ، بیدار شدم ، تا یه ساعت هیچی یادم نمی اومد ، نمیدونستم کجام ، و توی خونه خودم چکار میکنم ، بعد یه ساعت یواش یواش یادم افتاد
پاسخ دادن