نظرات درباره : شغل مناسب با شخصیت خود را به راحتی پیدا کنید

یه Enfp
چرا Enfp رو نذاشتید من شغلمو پیدا نکردم الان انتخاب رشتمه
پاسخ دادن