نظرات درباره : تعبیر خواب اتوبوس - لیست 34 معنی «دیدن اتوبوس در خواب»

شیرین
سلام من خواب دیدم مامانم اتوبوس خریده بود بعد همه فامیل رو هم سوار کرده بود که ببره مسافرت تفریحی راننده ش هم مامانم بود تو این خواب به مادربزرگم شیر میدادم که مامانم گفت میخوام حرکت کنم زود یکی از سینه هاتو بذار زیر چرخ اتوبوس منم اینکارو کردم مادربزرگم داشت با ولع اون یکی سینمو میمکید مامانم هم بدون معطلی رفت حرکت کنه وقتی از روی سینم رد شد فقط حس کردم سینم عین بمب منفجر شد منم فقط جیغ میزدم
پاسخ دادن