نظرات درباره : تعبیر خواب رقص - لیست 31 معنی «دیدن رقصیدن در خواب»

مرمر
خواب دیدم در یک فضای سبز و زیبا که گاهی به نظرم خانه مادربزرگم می آید ناگهان یک آهنگ ترکی نواخته شد و من با هیجان رقصیدم و در حال رقص از یک تپه سبز پایین رفتم و شوهر خواهرم هم به من ملحق شد و هر دو رقصیدیم تعبیر این خواب روز منو خراب کرده لطفا اگه تعبیر خاصی داره بهم بگین
پاسخ دادن