نظرات درباره : تعبیر خواب جوجه تیغی - لیست 31 معنی متفاوت دیدن خارپشت در خواب

نرجس
تعبیر کامل نبود، غذادادن به جوجه تیغی، ودید ن به دنیاآمدن جوجه تیغی نبودن
پاسخ دادن