در چه ساعاتی از روز آرامش بیشتری احساس می کنید ؟

در مقابل اتفاقات جالب چه واکنشی نشان می دهید ؟

در زمان صحبت کردن با دیگران ، دست های شما چه حالتی دارند ؟

کدام رنگ را بیشتر می پسندید ؟

کدام یک از خواب های زیر را زیاد می بینید ؟

سرعت راه رفتن شما چطور است ؟

زمانی که وارد جمع دوستان و یا یک مهمانی می شوید چگونه برخورد می کنید ؟

زمانی که کاملا احساس آرامش و آسودگی می کنید ، چگونه می نشینید ؟

مشغول انجام کار مهمی هستید و ناگهان کسی وارد شده و افکارتان را به هم می ریزد . چه می کنید ؟

شب زمانی که می خواهید بخوابید ، چگونه باید دراز بکشید‌؟