نظرات درباره : تعبیر خواب سرباز - 54 معنی دیدن سربازی در رویا

فرج
خواب دیدم که پسرم عاشق یک دختر پیر شده که مرده است و اسرار دارد که بره سربازی
پاسخ دادن