نظرات درباره : کامل ترین تعبیر خواب عقاب - 98 معنی دیدن عقاب در رویا

ناهید
خواب دیدم گربه خانگی ام بقصد شکار گردن عقاب را گرفت و عقاب با گربه پرواز کرد و من مطمئن بودم که گربه ام موفق خواهد شد چون قبل از آن هم دو عقاب شکار کرده بود. عقاب سیاه و سرش و بعضی جاهایش سفید بود
پاسخ دادن